Al trist - Francesco Guccini

  A-m sun desdee stamateina l'è primavera ma al piov.
  A-n poss purteret fora anch s-l'lè dmanga perché a-n-g'ho menga al vsti nov.
  A-gh'era too peder su l'öss, a-l m'ha dmandee quand a-te spos.
  Me ca fag fadiga a magner per me, peinsa mò bein c'sag-s foss in doo.
  E quand l'è gnuda too medra a-g'ho dmandèe in do t'eret te.
  La m'à rispost el'è andeda via con un ch'al gh'à piò sold che me.
  E me a sun ché in mez a la streda seinza saveir c'sa posia fer;
  l'è brott daboun ster a la dmanga a bsaca voda e seinza te.
  E intant a-m piòv sovra a la testa e a-sun tot moi comm un pulzein.
  A-sun da sol d-long a la streda e a-zigh daboun comm un putein.
  L'è premavera in dal lunari ma a-per ch'l'inveren sia turnee.
  Disk

  Marco Giunco
  Work Basket Music Words